این 8 مرحله مطالعه و درک کتاب مقدس عمیق تری برای معتقدین جدید پس از پایان 7 مرحله است.