ماموریت ما
our mission

اول: مردم را شاگرد بسازید و ملتها را تغییر دهید

دوم: شاگردان را تربیت کرده و به مردم آنها خدمت کنید

سوم: کتاب مقدس کلام قدرتمندی برای شاگرد سازی و تغییر ملتها است

  • One : Disciple People and change the nations.
  • Second: Train disciples and Serve their People.
  • Third: Bible is the powerful word to disciple and change nations

4

Courses Online

5

Best Teachers


10

Students


2

Partners

About Us

We are frontier of new education for Afghans in the world. This Bible School is the first for Afghanistan people. 

ما مرز آموزش جدید برای افغانها در جهان هستیم. این مکتب کتاب مقدس اولین مدرسه برای مردم افغانستان است.

" God love us .”

Mattew 

Contact us

Leave us a note and we will get back to you as soon as possible.